Кои сме ние

„Лекс Аналитика“ ООД е консултантско дружество, чиято дейност целенасочено се развива изключително в сферата на обществените поръчки и в работата по подготовката и управлението на проекти, финасирансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление (Европейските структурни и инвестиционни фондове).Ние разполагаме със специалисти със значителен експертен опит в областта на обществените поръчки. Техният практически подход, съчетан с огромната ни база данни, събрана в резултат на годините работа, позволява на клиентите ни да реализират своите стратегически цели в условията на динамично развиващата се правна уредба както на национално, така и на eвропейскo равнище.В „Лекс Аналитика“ ООД разбираме пазара на обществени поръчки по-добре от всеки друг. Консултантите ни оказват правна помощ и съдействие на всички категории субекти, участващи в процеса по възлагане и контрол на обществени поръчки. Съдействаме както на представители на частния сектор при участието им в процедури за възлагане на обществени поръчки, така и на публични и секторни възложители във всички етапи по подготовка, провеждане, приключване и контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки.Екипът ни от експерти притежава, също така, значителен опит в предоставянето на специализирани юридически услуги на Управляващи органи на Оперативни програми при администриране на сигнали за нередности.

Как работим?

Ние не съветваме от далеч. Стремим се да опознаем и да разберем в дълбочина структурата, методите на работа и нуждите на всеки от нашите клиенти. Нашият модел на съдействие е гъвкав и различен за всеки от клиентите ни, така че да го направим максимално ефективен и подходящ точно за него.

Ръководен екип

Адв. Десислава Здравкова
Управител
Тел. +359 898 744 223
e-mail: [email protected]

Адв. Здравкова активно работи в сферата на обществените поръчки. Тя притежава богат опит във всички етапи и аспекти на процеса по планиране, подготовка, провеждане, възлагане и кандидатстване в процедури за възлагане на обществени поръчки. Адв. Здравкова предоставя правно съдействие при подготовката и управлението на проекти, финансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление (Европейските структурни и инвестиционни фондове). Наред с това, в периода 2020-2023 г. е участвала в експертния екип от юристи, предоставяли специализирана правна помощ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството при администрирането от негова страна, в качеството му на Управляващ орган, на сигнали за нередности по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.Адв. Здравкова притежава солиден опит в процесуалното представителство на свои клиенти в съдебни и арбитражни производства, както и пред специализирани държавни органи, натоварени с правораздавателни функции по силата на закон. Tя осъществява процесуално представителство и защита в сферите на гражданското, търговското и корпоративното право, по спорове свързани с учредяването и дейността на юридически лица с нестопанска цел, както и при обжалване на актове, действия и бездействия на Възлижители на обществени поръчки, обжалване на актове на органи, управляващи оперативни програми, финансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление (Европейските структурни и инвестиционни фондове).

About

Lex Analytica Ltd. is a consulting company whose activity purposefully develops exclusively in the field of public procurement and in the work on the preparation and management of projects financed with funds from the European Funds for Shared Management (the European Structural and Investment Funds).We have specialists with significant expertise in the field of public procurement. Their practical approach, combined with our huge database, collected as a result of years of work, allows our clients to realize their strategic goals in the conditions of the dynamically developing legal framework both at national and European level.At Lex Analytica Ltd., we understand the public procurement market better than anyone else. Our consultants provide legal assistance and assistance to all categories of entities involved in the process of awarding and controlling public procurement. We assist both private sector representatives in their participation in public procurement procedures, as well as public and sector contracting parties in all stages of preparation, implementation, completion and control of public procurement procedures.Our team of experts also has considerable experience in providing specialized legal services to Operational Program Managing Authorities in the administration of whistleblowing.

How do we work?

We do not advise from afar. We strive to get to know and understand in depth the structure, working methods and needs of each of our clients. Our support model is flexible and different for each of our clients, so that we can make it as effective and suitable as possible for them.

Management team

Desislava Zdravkova
Attorney-at-law
Manager
Тел. +359 898 744 223
e-mail: [email protected]

Attorney-at-law Zdravkova actively works in the field of public procurement. She has extensive experience in all stages and aspects of the process of planning, preparation, conducting, awarding and applying for public procurement procedures. Attorney-at-law Zdravkova provides legal assistance in the preparation and management of projects financed by the European Funds for Shared Management (European Structural and Investment Funds). In addition, in the period 2020-2023, she participated in the expert team of lawyers who provided specialized legal assistance to the Ministry of Regional Development and Public Works in the administration by it, in its capacity as a Managing Authority, of reports of irregularities under the Operational Program "Growth Regions" 2014-2020".Attorney-at-law Zdravkova has solid experience in the procedural representation of her clients in court and arbitration proceedings, as well as before specialized state bodies charged with judicial functions by virtue of law. She carries out legal representation and defense in the spheres of civil, commercial and corporate law, in disputes related to the establishment and activity of non-profit legal entities, as well as in appeals against acts, actions and inactions of public procurement violators, appeals against acts of bodies managing operational programs financed by the European Funds for Shared Management (European Structural and Investment Funds).

Правни услуги

Нашият екип от опитни консултанти предлага набор от експертни консултантски услуги, които могат да бъдат пригодени да отговoрят на специфичните нужди на Вашата организация, независимо дали Вие сте възложител на обществени поръчки, контролен орган или представител на частния сектор.Ние можем да предоставим съвети и насоки по широк кръг от въпроси, свързани с обществените поръчки, и да помогнем на Вашата организация да следва най-добрите практики, като едновременно с това постига и необходимата ефективност.

Абонаментно правно обслужване

Това е цялостна правна услуга, чрез която предоставяме дългосрочна и постоянна правна помощ и съдействие на клиентите си. Тази услуга е отлична възможност за бизнесите да си осигурят правна обезпеченост по всяко време от експерти, които познават и на които вярват. Характерът на услугата по абонаментно правно обслужване позволява на нашите експерти да опознаят методите на работа на клиентите ни, техните краткосрочни и дългосрочни цели, дава им възможност своевременно да идентифицират рисковете пред дейността на нашите партньори и значително да ги намалят.

Подготовка и управление на проекти, финансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление (Европейските структурни и инвестиционни фондове)

Екипът на „Лекс Аналитика“ ООД“ предоставя услуги в областта на подготовката и управлението на проекти във всички фази на проектния цикъл – подготовка, реализация, мониторинг и отчитане. Ние ще Ви помогнем при:
o Проучване на възможностите за финансиране, съобразени с изксванията и процедурите по кандидатстване и специфичните нужди на Вашата компания;
o Подготовка на документи за кандидатстване;
o Подготовка на проекти;
o Управление на проекти.

Финансови корекции

Философията на нашата работа е, че процесът по разходване на публични средства трябва да бъде планиран в своята цялост и решенията на всеки негов етап да се взимат при максимална подготвеност и информираност на всички участващи страни. Наясно сме обаче, че в условията на динамично развитие на правната рамка и съдебната практика, която е основен източник на правото в сфертата на контрола върху обществените поръчки, това не винаги е възможно. В резултат на дългогодишната си работа, нашият екип от експерти познава в детайли както констатациите на Управляващите органи по Оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционни фондове (Европейските фондове при споделено управление), така и констатациите на Изпълнителна агенция „Одит на среставата от ЕС“ и становищата на Върховния административен съд, което му позволява да предоставя актуални и относими становища на клиентите ни относно съмнения за нередности или решения за определяне на финансови корекции.Екипът ни има опит и при оказването на специализирана правна помощ на Управляващите органи при администрирането от тяхна страна на сигнали за нередности по оперативни програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Европейските фондове при споделено управление).

Обучения

Експертите на „Лекс Аналитика“ ООД участват като лектори в събития и обучения, насочени както към Възложителите, така и към потенциалните участници в процедури за възлагане на обществени поръчки.„Лекс Аналитика“ ООД организира и провежда и In-House обучения във време и място, удобно за служителите на нашите клиенти.

Legal Services

Our team of experienced consultants offer a range of expert consultancy services that can be tailored to meet the specific needs of your organisation, whether you are a public procurement entity, a regulatory body or a representative of the private sector.We can provide advice and guidance on a wide range of procurement issues and help your organization follow best practice while achieving the necessary efficiencies.

Subscription Legal Service

It is a comprehensive legal service through which we provide long-term and permanent legal assistance and support to our clients. This service is an excellent opportunity for businesses to get legal protection at any time from experts they know and trust. The nature of the subscription legal service allows our experts to get to know the working methods of our clients, their short-term and long-term goals, gives them the opportunity to promptly identify the risks to our partners' activities and significantly reduce them.

Preparation and management of projects financed with funds from the European Funds for Shared Management (European Structural and Investment Funds)

The Lex Analytica Ltd. team provides services in the field of project preparation and management in all phases of the project cycle - preparation, implementation, monitoring and reporting. We will help you with:
o Studying the financing possibilities, according to the requirements and application procedures and the specific needs of your company;
o Preparation of application documents;
o Preparation of projects;
o Project management.

Financial Adjustments

The philosophy of our work is that the process of spending public funds should be planned in its entirety and decisions at each of its stages should be made with maximum preparation and awareness of all participating parties. However, we are aware that in the conditions of dynamic development of the legal framework and judicial practice, which is the main source of law in the field of public procurement control, this is not always possible. As a result of our long-term work, our team of experts knows in detail both the findings of the Managing Authorities of the Operational Programs of the European Structural and Investment Funds (the European Funds under shared management), as well as the findings of the Executive Agency "Audit of the EU Agreement" and the opinions of the Supreme Administrative Court, which allows it to provide up-to-date and relevant opinions to our clients regarding suspected irregularities or decisions to determine financial corrections.Our team also has experience in providing specialized legal assistance to the Managing Authorities in their administration of reports of irregularities under operational programs financed by the European Structural and Investment Funds (European Funds under shared management).

Trainings

The experts of Lex Analytics Ltd. participate as lecturers in events and trainings aimed both at the Employers and at the potential participants in public procurement procedures.Lex Analytics Ltd. organizes and conducts In-House trainings at a time and place convenient for our clients' employees.

„Лекс Аналитика“ ООД разполага с екип от експерти, имащи опит във всички сфери на публичния сектор. Те могат да предложат реална практическа подкрепа на Вашата организация и да Ви помогнат с:
o Дефиниране наличието или лиспата на необходимост представляваната от Вас организация да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка;
o Определяне на най-подходящият вид процедура или ред за възлагане на обществена поръчка, в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП;
o Изготвяне на цялостен набор от документи, необходими за откритването и провеждането на обществена поръчка;
o Съдействие при подготовката, откриването, провеждането, приключването и отчитането на обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система за „Eлектронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП);
o Изготвяне на вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки;
o Изготвяне на становища по жалби срещу актове, действия и бездействия на Възложители;
o Изготвяне на писмени възражения от името на бенефициери по проекти, финасирансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление (Европейските структурни и инвестиционни фондове), при уведомяване за съмнения за нередности;
o Изготвяне на жалби срещу решения на Управляващияте органи по Оперативни програми за определяне на финансови корекции.
...и още много други.

Lex Analytica Ltd. has a team of experts with experience in all areas of the public sector. They can offer real practical support to your organization and help you with:
o Defining the presence or absence of the need for the organization you represent to conduct a procedure for awarding a public contract;
o Determining the most appropriate type of procedure or procedure for awarding a public contract, in accordance with the requirements of the Public Procurement Act and the PPZOP;
o Preparation of a comprehensive set of documents necessary for the opening and conducting of a public procurement;
o Assistance in the preparation, opening, conducting, closing and reporting of the public procurement in the Centralized Automated Information System for "Electronic Public Procurement" (CAIS EOP);
o Preparation of internal rules for managing the public procurement cycle;
o Preparation of opinions on complaints against acts, actions and inactions of Employers;
o Preparation of written objections on behalf of beneficiaries of projects financed with funds from the European Funds for Shared Management (European Structural and Investment Funds), upon notification of suspected irregularities;
o Preparation of appeals against decisions of the Managing Bodies under Operational Programs for determining financial corrections.
...and many more.

Обществените поръчки са инструментът, чрез който публичноправните субекти търсят партньори от частния сектор за изпълнение на общественозначими цели или за подпомагане и/или обезпечаване на собствената си дейност.
Често пъти конкуренцията при провеждането на обществени поръчки е минимална, тъй като подготовката на документите и самото участие на субекти от частния сектор в процедури по възлагане на обществени поръчки изискват значителен административен капацитет, а не рядко и експерти със сериозен опит в подготовката на оферти/заявления за участие. Наясно сме, че малко представители на частния сектор могат да поддържат в структурите си звена с подобна специализация и това е причината да предлагаме на нашите клиенти съдействие при:
o Проучване и задълбочено разясняване на условията за участие, критериите за подбор, критериите за оценка в процедурите за възлагане на обществени поръчки, от които те се интересуват;
o Проучване на условията, при които следва да бъдат изпълнявани договорите, сключени в резултат на тези процедури;
o Съдействие при дефиниране на възможностите на конкретния участник да отговори на поставените от Възложителя изисквания;
o Избор на най-подходящата форма за участие в конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка;
o Изготвяне на изискуемите документи за участие в обществена поръчка;
o Съдействие при работата в Централизираната автоматизирана информационна система за „Eлектронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП);
o Изготвяне на жалби срещу актове, действия и бездействия на Възложители.

Public procurement is the tool through which public legal entities seek partners from the private sector to fulfill socially significant goals or to support and/or secure their own activities.
Competition in public procurement is often minimal, as the preparation of documents and the very participation of private sector entities in public procurement procedures require significant administrative capacity and, not infrequently, experts with significant experience in the preparation of bids/applications to participate. We are aware that few representatives of the private sector can maintain units with similar specialization in their structures, and this is the reason why we offer our clients assistance in:
o Research and in-depth clarification of the conditions for participation, the selection criteria, the evaluation criteria in the public procurement procedures they are interested in;
o Studying the conditions under which the contracts concluded as a result of these procedures should be performed;
o Assistance in defining the capabilities of the specific participant to meet the requirements set by the Contracting Authority;
o Selection of the most suitable form for participation in a specific public procurement procedure;
o Preparation of the required documents for participation in a public procurement;
o Assistance in the work in the Centralized Automated Information System for "Electronic Public Procurement" (CAIS EOP);
o Preparation of complaints against acts, actions and inactions of Employers.

Контакти

"ЛЕКС АНАЛИТИКА" ООДгр. София 1504
ул. "Тракия" 15, ет. 3, офис 4
+359 898 744 223

Contacts

LEX ANALYTICA LTDSofia 1504
15, "Trakia" Str., fl. 3, office 4
+359 898 744 223

Благодарим ви!

Скоро ще се свържем с вас

Thank you!

We will contact you soon